Kalender
01 Juli
20:00 Gudsteneste i Viksdalen Kyrkje
03 Juli
16:30 Konsert i Sande kyrkje
08 Juli
11:00 Gudsteneste, Bygstad kyrkje
15 Juli
20:00 Gudsteneste, Sande kyrkje
29 Juli
20:00 Gudsteneste, Hestad kapell
05 August
11:00 Gudsteneste i Viksdalen Kyrkje
12 August
11:00 Gudsteneste i Bygstad Kyrkje
19 August
12:00 Gudsteneste, Holmevasshytta
26 August
11:00 Gudsteneste i Sande Kyrkje
02 September
11:00 Gudsteneste i Viksdalen Kyrkje

 

Bruk av senkeapparat på Viksdalen gravplass

På gravplassen i Viksdalen har ein tradisjon for bruk av senkeapparat ved gravferder når kista skal senkast i jorda. Ved gravferder på gravplassane i Bygstad, Sande og Hestad er det i dag nytta tau når kista skal senkast. Tidlegare vart det også nytta senkeapparat på desse tre gravplassane men vi må då tilbake meir enn 20 år i tid. Tanken med at pårørande sjølve senkar kista er at det er ein del av sorgprosessen for familien.
Kvifor senkeapparata i Bygstad, Sande og Hestad vart tekne ut av bruk veit ein ikkje, men truleg var årsaka at dei ikkje fungerte slik dei skulle.
Problemstillinga med å vurdere å gå over til å bruke tau har sin bakgrunn i at vi er usikre på kor lenge banda på eksisterande senkeapparat kan vare. Dette inneber ein risiko for at det ved senking av ei kiste så kan banda ryke og i verste fall medføre at kista vert knust.
Ovannemnde er bakgrunnen for at Gaular sokn i møte 17.04.2018 handsama sak GSR 11/18 F Bruk av senkeapparat på Viksdalen gravplass der soknerådet samrøystes fatta følgjande vedtak:
Det vert nytta senkeapparat ved gravferder i Viksdalen t.o.m. 31.07.2018. Deretter vil det verte nytta tau ved gravferdene i Viksdalen når kistene skal senkast i jorda. 
Les meir »
Gudstenesta blir flytta innandørs

Grunna vêrmeldingane blir den planlagde friluftsgudstenesta søndag 17. juni kl.11.00 flytta inn i Viksdalen kyrkje. Vel møtt!

Viksdalen kyrkje
Barn_ved_kirken_gronn_ElisabethMoseng.jpg
Trusopplæringskalendar

Set av datoane allereie no!

Utdeling av bøker til 4- og 6- åringane: 
Viksdalen søndag 7. oktober kl.11.00
Bygstad søndag 28. oktober kl.11.00
Sande søndag 28. oktober kl.15.00 med basar på kyrkjelydshuset etterpå.

Tårnagentar (3. klasse)
Laurdag 26. januar (heile dagen) og tårnagentgudsteneste 27. januar kl. 11.00

Bibelutdelingane 2019 kjem me tilbake til seinare.

 

Stilling ledig

KYRKJEGARDSARBEIDAR I GAULAR
F.o.m. 01.09.2018 vil kyrkjegardsarbeidaren pensjonere seg og Gaular sokn har då ledig stilling som kyrkjegardsarbeidar i 100 % stilling.

Følgjande arbeidsoppgåver vil verte tillagt stillinga:
• Opning og lukking av grav ved gravferder.
• Tilsyn/vedlikehald av gravplassane.
• Tilsyn/vedlikehald av soknet sine bygg.

Krav til søkjar:
• Førarkort klasse BE
• Søkjar må disponere eigen bil
• Må kunne bruke minigravar.
• Evne til godt samarbeid og personlege eigenskapar vil verte vektlagt.

Vi kan tilby:
• Lønn: 286.500 - 389.200. (etter ansiennitet)
• Køyregodtgjersle i samsvar med kommunen sitt regulativ.
• Godt arbeidsmiljø.
• Det er pliktig medlemsskap i KLP og det vert trekt 2% pensjonsinnskot av løna.

Oppmøteplass: Sande kyrkjetun.
Med bakgrunn i ny kommunestruktur frå 2020 kan det verte endring av arbeidsoppgåver og oppmøteplass.

Spørsmål vedrørande stillinga kan rettast til Gaular kyrkjekontor tlf. 57716333

Søknad med vitnemål og attestar sendast innan 23.05.18:
Gaular sokn, Førdevegen 12, 6973 Sande i Sunnfjord.
annonse_kyrkjegardsarbeidar_Gaular_2018.jpg
Ungdom_ved_kirken_blaa_LineJerner.jpg
Konfirmantar i Gaular 2018

Viksdalen kyrkje
6. mai kl.11.00
Frode Flaten Espeseth
Chris-André Hestetun Havnen
Hans Martin Eldal Skilbrei
Mariell Kvellestad Skudalsnes
Aurora Vallestad

Bygstad kyrkje
10. mai kl.10.30

Therese Berge
Nikolai Andre Bjørvik
Caroline Grepstad
Rakel Landro Kårstad
Trygve Moen
Karoline Kårstad Pedersen
Rebekka Bjotveit Øvrebø

Bygstad kyrkje
10. mai kl.13.00

Elias Barthel
Aurora Standnes Frøyen
Anne Marie Hjelmeland
David Torsvik Jordåen
Sander Kapstad
Kristian Henrik Lilleaasen
Vilde Marie Søgnen
Eirik Johan Søgnen

Sande kyrkje
20. mai kl.10.30
Elise Birkeland
Frøya Einen Espedal
Simon Kleppe
Eirik Lundekvam
Vilde Ness
Kristian Elveseter Sande
Benjamin Solibakke
Martin Behdin Vågen Ali
Iren Øvrestrand

Sande kyrkje
20. mai kl.13.00

Sebastian Bjerknes
Vera Hansen Folkestad
Emilie Lee Haukeland
Thea Kirketeig
Amanda Oksnes Langeland
Per Arne Skaar Liljedahl
Matias Nyland Orrestad
Ariana Brendehaug Stølen

paaske tomgrav
”Dette er dagen som Herren har gjort!”

Det finst mengder av graver i verda.  Nokre er meir kjende enn andre, anten på grunn av personen som ligg der, eller på grunn av utforminga av grava.  Pyramidane i Egypt er kanskje dei mest kjende.  Den røde plass og Lenin- mausoleet eit anna døme.  Anten det er frå pyramidane eller frå Leninmausoleet, - i den grad forholda har lege til rette for det, så finn ein ein mumie og restane etter den døde der. Dei ligg der framleis.  Mumiane i Egypt er fleire tusen år gamle.  Lenin ligg der enno.  Men Jesu grav var altså tom!

Les meir »
Viksdalen kyrkje
ANBODSUTLYSING

ANBODSUTLYSING MÅLING VIKSDALEN KYRKJE.
Frist for anbod 08. april 2018. 

Arbeidet må vere ferdigstilt innan 31. august 2018.
Det vert teke atterhald om godkjenning av finansiering.
Krav om firma-attest, attest skatt/avgift og eigenerklæring HMS.Les meir »
fasteaksjon_2018.jpg
Fasteaksjonen

Tysdag 20 mars frå kl. 17.00 og framover kjem konfirmantane rundt med bøsser for å samle inn pengar til fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Du kan og vippse til Kirkens Nødhjelp på 2426 eller sende SMS til 2426 (200kr). Ta vel imot bøsseberarane og ha pengar klar. Ditt bidrag er viktig!

Rødekart:
Bygstad
Sande
Viksdalen

 
Ungdom_ved_kirken_blaa_LineJerner.jpg
Påmelding til konfirmasjon

Her kan du melde deg på til konfirmasjon i Gaular i 2019.
Du registrerer deg først med mobilnummer, så får du tilsendt ein kode som du tastar inn. Ha klart personnummer, telefonnr og e-post til konfirmanten og foreldra/føresette samt stad og dato for dåp før du begynner. Du kan gå inn igjen etterpå for å endre det viss det er nødvendig.
Velkomen som konfirmant!

https://minkirkeside.no/gaular/
fasteaksjon_2018.jpg
Ikkje for seint å gje

I Gaular er det opptalt kr 52 448,- til Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Dette er nok til å skaffe varig tilgang til reint vatn for 262 menneske. Gåver på Vipps og SMS er ikkje med enno.

Tusen takk til konfirmantane og frivillige som gjorde dette mogeleg, og til alle som støtta aksjonen.
Var ikkje du heime då bøsseberarane kom? Det er ikkje for seint å støtte aksjonen. Det kan du gjere her. Pengane blir registrert i Gaular, og du kan få skattefrådrag om du vil.
Ungdom_ved_kirken_blaa_LineJerner.jpg
Konfirmasjonsdatoar i Gaular 2019

Konfirmasjon våren 2019: 

På grunn av sein påske og difor sein Kristi himmelfartsdag/Helgetorsdag blir konfirmasjonsdagane i Gaular slik:

Bygstad søndag 19. mai

Sande søndag 26. mai

Viksdalen torsdag 30. mai (Helgetorsdag)

 
Kontaktinfo

Gaular kyrkjekontor
Førdevegen 12
6973 Sande i Sunnfjord
tlf: 57 71 63 33

Vanleg kontortid:
mandag-fredag
kl.10.00 - kl.14.00

Betaling kyrkjeblad:
i Gaular kr 225,-
utanbygds kr 250,-
bankkonto: 3760.09.08376

Vippsnummer:
Bygstad kyrkje i Gaular #511609
Hestad kapell i Gaular DNK #511611
Sande kyrkje i Gaular #511605
Viksdalen kyrkje i Gaular #511608
Kyrkjeblad i Gaular #512812
Babysong i Gaular #513486
Sande ungdomsklubb i Gaular #511592
Viksdalen føremiddagstreff #514877

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Størst av alt
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Gaular sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no